Jeśli Twój produkt działa wadliwie lub się zepsuł

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie, zgodnie z polskim prawem, posiadają gwarancję producenta lub gwarancję sprzedawcy, w tym przypadku naszego sklepu. Jeżeli Twój produkt działa wadliwie lub się zepsuł możesz skorzystać z prawa do reklamacji. Zapoznaj się z poniższymi informacjami i zgłoś reklamację w odpowiednim Formularzu.

GWARANCJA PRODUCENTA

Reklamacja w autoryzowanym serwisie: Gdy chcesz zareklamować produkt objęty gwarancją producenta, skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym autoryzowanym serwisem producenta. Jest to zdecydowanie najszybszy sposób reklamacji. Jego adres i sposób postępowania znajdziesz w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie producenta. Tam znajdziesz też informację, czy Twój produkt jest objęty szybkim serwisem door-to-door. Jeśli tak, zgłoszony do reklamacji produkt zostanie odebrany i zwrócony przez kuriera opłaconego przez gwaranta.

Reklamacja za pośrednictwem sklepu: Jeśli nie chcesz samodzielnie załatwiać formalności w serwisie producenta, możemy pośredniczyć w procedurze. W tym przypadku wypełnij Formularz reklamacji z tytułu gwarancji. W informacji zwrotnej wysłanej na podany w zgłoszeniu adres mailowy otrzymasz informację o rodzaju spedytora z którym powinieneś się skontaktować w celu nadania paczki, adres na jaki należy wysłać zwracany produkt i unikalny numer identyfikacyjny RMA, który ułatwi nam przyjęcie zwrotu i ewentualnego rozliczenia.

GWARANCJA Cyber-Age

Część asortymentu nie podlega gwarancji producenta. Wówczas gwarantem jest sprzedawca. Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt na adres naszego magazynu. Należy to zrobić dopiero po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia, który można uzyskać wypełniając Formularz reklamacji. Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane podczas nadawania numeru RMA.

Po nadaniu numeru RMA, produkty małogabarytowe oddawane do reklamacji można też dostarczyć do jednego z naszych Punktów Odbioru Osobistego. Dotyczy to zarówno reklamacji z tytułu gwarancji producenta, jak i gwarancji sklepu.

Pamiętaj, że Punkty Odbioru Osobistego stanowią jedynie miejsce przyjęcia paczki do dalszej wysyłki. Weryfikacja produktu jak i decyzja o przyjęciu/odrzuceniu zwrotu podejmowana jest w naszym magazynie po otrzymaniu przesyłki. W Punkcie Odbioru Osobistego otrzymasz formularz przyjęcia produktu stanowiący potwierdzenie przekazania paczki do dalszej wysyłki. Informacje na temat zwrotów i reklamacji można uzyskać poprzez kontakt z działem obsługi klienta naszej firmy.

Gwarant podejmuje decyzję dotyczącą rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu. Reklamowany produkt Cyber-Age odsyła na własny koszt.

WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI:

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu,
  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Klient jest zobowiązany do archiwizacji danych znajdujących się na reklamowanych nośnikach we własnym zakresie, firma Cyber-Age nie bierze odpowiedzialności za utratę danych, jak i nie gwarantuje ich odzyskania.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i rękojmi.